Сайт хэрэглэх нөхцөл


1. Нөхцөл

Энэ сургуульд элссэнээр та доорхи сайт ашиглах нөхцөл, Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та доорхи нөхцлийн аль нэгийг зөвшөөрөхгүй бол энэ сайтыг ашиглах, нэвтрэх боломжгүй. Энэ сургуульд агуулагдах контент болон материалууд нь холбогдох зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан.


2. Лиценз ашиглах

2.1. Сургуулийн вэбсайтанд байрлах бүх видео хичээлүүд болон контент нь Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Тухай хуулиар бүрэн хамгаалагдсан ба хувьдаа болон ашгийн зориулалтаар татаж авах, видео болгон ашиглах, зэрэг аливаа байдлаар ашиглалхыг бүрэн хориглоно.

2.2. Хэрэв сургуулийн вэбсайтаас татаж авах боломжтой аливаа материалын байвал нэг хувийг зөвхөн хувийн, ашигийн бус түр зуур үзэх зорилгоор татаж авах зөвшөөрөл олгосон. Энэ нь эрх шилжүүлэх бус лиценз олгох бөгөөд энэ лицензийн дагуу та дараахь зүйлийг хийх боломжгүй.
-контентийг өөрчлөх, хуулбарлах;
-контентийг аливаа арилжааны зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх (арилжааны болон арилжааны бус) зорилгоор ашиглах;
-сургуулийн вэб сайтад байгаа аливаа програм хангамжийг задлах;
-аливаа зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн тэмдэглэгээг материалаас хасах; эсвэл
-материалыг өөр хүнд шилжүүлэх эсвэл өөр сервер дээр материалыг "толин тусгал" хэлбэрээр ашиглах.
2.3. Хэрэв та эдгээр заалтуудын аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд энэ лиценз автоматаар цуцлагдах бөгөөд компани хэдийд ч цуцлах боломжтой. Эдгээр материалыг үзэхээ болих эсвэл энэ лицензийг цуцалсны дараа та өөрийн эзэмшилд байгаа цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр татаж авсан аливаа материалыг устгах ёстой.

3. Мэдэгдэл

Сургууль нь өөрийн вэбсайт дээрх материалыг ашиглах, эсвэл энэ сайттай холбогдсон аливаа сайтад хамаарах материалуудын үнэн зөв, боломжит үр дүн, найдвартай байдлын талаар ямар нэгэн баталгаа гаргахгүй бөгөөд ямар нэгэн тайлбар хийхгүй.


4. Хязгаарлалтууд

Сургуулийн вэбсайт дээрх материалыг ашигласан эсвэл ашиглах боломжгүйгээс үүссэн аливаа хохирлыг ( мэдээлэл, ашгийн алдагдал, бизнесийн тасалдал гэх мэт) сургууль хариуцахгүй. Сургууль эсвэл сургуулийн эрх бүхий байгууллагад ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн ч сургууль хариуцахгүй. Ямар нэгэн байдлаар сургуулийн материалыг үзсэнээр ил болон далд баталгаа болохгүй ба сургууль хариуцлага хүлээхгүй.


5. Засвар болон алдаа

Сургуулийн вэб сайт дээр гарч буй материалууд нь техникийн, бичгийн болон гэрэл зургийн алдаа байж болно. Сургууль нь өөрийн вэб сайтад байгаа аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, эсвэл одоогийн байгаа гэдэгт баталгаа өгөхгүй. Сургууль өөрийн вэб сайтад байгаа материалд ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулж болно. Сургууль нь материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.


6. Холбоос

Сургууль нь өөрийн вэбсайттай холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд ийм холбоос бүхий сайтын агуулгыг хариуцахгүй. Аливаа холбоосыг оруулсан нь тухайн сайтын сургуулиас баталгаажуулсан гэсэн үг биш юм. Ийм холбоос бүхий вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн өөрийн эрсдэлд хамаарна.


7. Хэрэглэх нөхцлийн өөрчлөлт

Сургууль нь өөрийн вэб сайтын ашиглалтын нөхцөлийг хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр өөрчилж болно. Энэхүү вэб сайтыг ашигласнаар та эдгээр ашиглалтын нөхцлийн тухайн үеийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.